sadsad x
asdasd
KVKK
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

Üyelere İlişkin Aydınlatma Metni

B E SANAL MAĞAZACILIK TİCARET LTD. ŞTİ. (“BE”,’’Şirket’’) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”)tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve kapsamında işlemekteyiz.

İşbu Aydınlatma Metni, KVKK e-bülten abonesi olmanız vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin detay vermek ve kişisel verilerin gizliliği, temel haklarınız hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

 

 A.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket olarak, tarafınıza ait ad-soyad,cinsiyet,e-mail,adres,telefon numarasından oluşan kişisel verileriniz,;

 

 • web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

şeklindeki faaliyetlerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla (“Amaçlar”) işlemekteyiz.

 B.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 İşbu üyelik sözleşmesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz Amaçlar’a uygun KVKK madde 5-c ‘’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hükmü dahilinde üyelik sözleşmesinin kurulması ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası kapsamında kargo firmalarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara aktarılmaktadır.

 C.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

BE, kişisel verilerinizi, //www.lamirahome.com/  uzantılı internet sitesindeki doldurduğunuz sekmeler  vasıtasıyla toplamaktadır.

 D.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11’inci Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi istisna olmak kaydıyla ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel veri sahibi olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

KVKK’nın 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle Şirketimize usulüne uygun bir şekilde iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www. lamirahome.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ‘www.lamirahome.com’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu ve mevzuatta belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.